fbpx
TDV 1
95%
TDV2
88%
TDV3
77%

10%

10%

10%

Trình dược viên 1

Trình dược viên 3

Trình dược viên 4

TDV 1 95%
TDV 2 88%
TDV 3 77%

10%

10%

10%

Trình dược viên 1

Trình dược viên 1

Trình dược viên 1